Written by 12:21 μμ Αρθρογραφία, Επικαιροτητα, Μαίρη Σκούρτι

Από τις κοινότητες… στην Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα| Μαίρη Σκούρτι

Η Ε.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο με 446.8 εκατομμύρια κατοίκους, με έκταση 4.476.000 km² και 24 επίσημες γλώσσες να ομιλούνται στην περιοχή που καλύπτει.

Μετά την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη ήταν κατεστραμμένη οικονομικά και είχε γίνει «υποχείριο» των Η.Π.Α και της Σοβιετικής Ένωσης. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να αποφευχθούν νέες πολεμικές συγκρούσεις, τα κράτη προχώρησαν στην υπογραφή διάφορων συνθηκών, οι οποίες οδήγησαν στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα για μια ενοποιητική Ευρώπη έγινε με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ), που υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 18- 4-1951. Μέλη της Ε.Κ.Α.Χ ήταν έξι χώρες: Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία. Στόχος της Ε.Κ.Α.Χ ήταν να δημιουργήσει μία κοινή αγορά άνθρακα και χάλυβα, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ύπαρξη μιας κατάστασης οικονομικής ευημερίας σ’ αυτά τα κράτη-μέλη. Επιπλέον, θεσπίστηκε η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών χωρίς δασμούς.

Την ίδια σχεδόν περίοδο, και ειδικότερα το έτος 1957, ιδρύθηκαν δύο ακόμη κοινότητες: η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ε.Κ.Α.Ε.) ή Ερατόμ και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ). Η δημιουργία της Ερατόμ υπογράφτηκε στην Ρώμη και είχε ως στόχο την ίδρυση κοινής αγοράς πυρηνικών εφοδίων. Τα μέλη της ήταν ίδια με της Ε.Κ.Α.Χ. Στα ίδια σχεδόν «μονοπάτια» βάδιζε και η Ε.Ο.Κ. , η ίδρυση της οποίας πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα με την Ερατόμ. Η Ε.Ο.Κ. ήταν η σημαντικότερη από όλες τις άλλες κοινότητες, καθώς επέτρεπε την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις. Με την συνθήκη του Μάαστριχτ μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στη συνέχεια υπογράφτηκε και η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), στην οποία συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες, καθώς αυτές οι χώρες επιθυμούσαν μόνο την οικονομική ενοποίηση και την αύξηση των κερδών στην επικράτεια τους.

Ωστόσο, η συνθήκη που αποτέλεσε τον «ακρογωνιαίο λίθο» για την Ε.Ε. ήταν η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η όποια συνδύασε την κοινή αγορά με την πολιτική ασφάλεια (Κ.Ε.Π.Π.Α.) και την δικαιοσύνη. Υπογράφτηκε στις 7- 2-1992 στην ομώνυμη πόλη της Ολλανδίας. Έπειτα, η Συνθήκη της Λισαβόνας, γνωστή ως «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη», η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2009, προώθησε μεταρρυθμίσεις που σχετίζονταν κυρίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τέλος, υλοποιεί έναν Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Χ.Ε.Α.Δ.) .

Έπειτα από όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες σχηματίστηκε η σημερινή Ε.Ε. στην οποία συμμετέχουν 27 κράτη-μέλη. Σκοπό της αποτελεί η προαγωγή της ειρήνης και της ευημερίας των κρατών της, με την ύπαρξη δικαιοσύνης, ελευθερίας, κοινής αγοράς και κοινού νομίσματος. Αξίζει να αναφερθούν τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. που είναι τα παρακάτω: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. , Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ε.Ε. , η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ακόμα, με την ίδρυση της κατοχυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Με άλλα λόγια, οι πολίτες των κρατών-μελών της φέρουν ταυτόχρονα την «ταυτότητα» του πολίτη της Ε.Ε. .

Σ’ αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθούμε τόσο στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε, που προβαίνουν στην διεξαγωγή των καθημερινών λειτουργιών της, όσο και στην διαδικασία προσχώρησης και αποχώρησης ενός κράτους στην Ε.Ε. , γύρω από την οποία συνήθως υφίσταται μια «ανοιχτή» συζήτηση, λόγω του γνωστού “Brexit”, αλλά και της προοπτικής διεύρυνσης της, με την είσοδο σ’ αυτή κρατών των δυτικών Βαλκανίων. Όσον αφορά τα «όργανα» της Ε.Ε. , υφίστανται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ε.Ε. , η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σχετικά με την προσχώρηση ή αποχώρηση ενός κράτους-μέλους στην Ε.Ε. , επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα μακροχρόνιες και δύσκολες. Αναλυτικότερα, για την προσχώρηση το κράτος υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο και αυτό με την σειρά του να εξετάσει την πιθανότητα που η χώρα πληροί τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης», στα οποία συμπεριλαμβάνονται η οικονομία της ελεύθερης αγοράς, το δημοκρατικό πολίτευμα και το κράτος δικαίου. Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ε.Ε. , οι χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην Ε.Ε. , δηλαδή σε στάδιο της ενσωμάτωσης του EU Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο) στο National Law (εθνικό δίκαιο) : είναι η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία. Ωστόσο, η τελευταία, παρά τις προσπάθειες της για ένταξη στην Ε.Ε. , δεν τηρεί την προϋπόθεση ενός κράτους δικαίου και της ύπαρξης δημοκρατικού πολιτεύματος. Βέβαια, μια πιθανή ένταξη της, θα προκαλούσε «αναταραχή» στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, λόγω του μεγάλου πληθυσμού της (περίπου 88 εκατομμύρια άτομα) και θα διεκδικούσε περισσότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Βουλή.

Ομοίως και για την αποχώρηση μιας χώρας υποβάλλεται αίτηση, η οποία ελέγχεται από το Συμβούλιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.), το οποίο στις 23 Ιουνίου του 2016 προχώρησε σε δημοψήφισμα, με το ερώτημα της παραμονής του ή μη στην Ε.Ε. Στις 29 Μαρτίου του 2017 ανακοινώθηκε η αποχώρησή του, η οποία θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες.

Καταλήγοντας, πρόδηλο είναι ότι η Ε.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο με 446.8 εκατομμύρια κατοίκους, με έκταση 4.476.000 km² και 24 επίσημες γλώσσες να ομιλούνται στην περιοχή που καλύπτει. Ωστόσο, σήμερα δεν υλοποιεί πλήρως τους στόχους της που είναι τόσο η επίτευξη ειρήνης, όσο και της δημοκρατίας, καθώς κατά πρώτον παρατηρείται υπονόμευση της ειρήνης μέσα από τις πολεμικές συγκρούσεις και την αυξανόμενη άνοδο των ναζιστικών κομμάτων, και κατά δεύτερον εξαιτίας της καταπάτησης των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών.

Stockshots of the European Parliament – Flags in front of EP building in Strasbourg

Μαίρη Σκούρτι, Φοιτήτρια Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Πηγή Εικόνας: https://www.google.com/search?q=%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF&tbm=isch&hl=el&chips=q:%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF,online_chips:%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%83+%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwi04_u7tfzrAhXBgM4BHWOsC6MQ4lYoCnoECAEQHw&biw=1077&bih=455#imgrc=MgmA6FrN1Jk9tM

(Visited 149 times, 1 visits today)

Κλείσιμο